E.ON Webshop Általános Szerződési és Felhasználási feltételekJelen dokumentum tartalmazza az E.ON Webshop felület használatának irányelveit és feltételeit. Kérjük, gondosan olvassa el a Felhasználási feltételek teljes szövegét! Az E.ON webshop felületén a Megrendelés leadásával Ön, mint a felület felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási feltételek kivétel nélkül minden pontját, valamint vállalja a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását. Az E.ON fenntartja a jogot a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata közzétételre kerül az oldalon, az Általános Felhasználási Feltételek aktuális tartalmának ismerete a Felhasználó felelőssége. A webshop működésével, a megrendelési és szállítási folyamatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken kérhet további tájékoztatást.

A webshop.eon.hu oldal, mint webshop ("oldal" vagy a "weboldal" vagy "webshop") üzemeltetője és azon keresztül értékesített szolgáltatások nyújtója az E.ON MyEnergy Kft. (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17..; Cégjegyzékszám: 01-09-328978; bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 26501817-2-41, ("E.ON" vagy "Szolgáltató" vagy "Üzemeltető") Az Általános Felhasználási Feltételek a weboldalon elérhető szolgáltatások ("Szolgáltatás") igénybe vevője ("Ügyfél" vagy "Felhasználó" vagy "Vásárló" vagy "Megrendelő") általi használatának feltételeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek. Az E.ON felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az általa nyújtott weboldalon elérhető szolgáltatás csak jelen Általános Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint, azok weboldalon történő elfogadását követően vehető igénybe, ezért az alábbi Általános Felhasználási Feltételek figyelmes és gondos elolvasása szükséges.

1. A szolgáltatás nyújtójának adatai:

Cégnév: E.ON MyEnergy Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.

E-mail cím: komfort@eon.com, otthontoltes@eon.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-328978

Adószám: 26501817-2-41

Ügyfélszolgálat elérhetősége: + 36 (1) 999 5365

A Megrendelőnek a felmerülő észrevételeiről, beviteli hibákról, panaszairól és technikai problémákról a fenti elérhetőségek valamelyikén van lehetősége tájékoztatni a Szolgáltatót. A Szerződés megkötéséhez, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézéshez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatával kapcsolatban a Megrendelőt többletköltség nem terheli. Az ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit mindegyik Fél maga viseli.

 2. Fogalmak

„ÁFF”: A jelen általános felhasználási feltételeket jelenti, illetve azok időnként frissített, módosított változatát.

„Bekérő”: Előleg megfizetésére vonatkozó előlegbekérő dokumentum.

„Berendezés”: A webshopban elérhető termék, az ott meghatározott eszköz, mely üzemképesre szereléséhez és beüzemeléséhez szükséges egyéb anyagokat is tartalmazza.

„E.ON” vagy "Szolgáltató" vagy "Üzemeltető": Az E.ON MyEnergy Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-09-328978): üzemeltető és az E.ON Webshop felületen értékesített termékek szolgáltatója.

„E-Töltő” vagy "E-Töltők": nem közterületen vagy nyilvánosság számára nem hozzáférhető magánterületen elektromos meghajtással (is) bíró gépjármű elektromos töltéséhez használt elektromos töltőberendezés, valamint ezen töltőberendezésfelszereléséhez/működtetéséhez szükséges eszközök és berendezések.

„Felhasználó”: Az E.ON Webshop felülethez és/vagy annak tartalmához hozzáférő, azt használó természetes vagy jogi személyt jelenti.

„Fogyasztó” : A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő természetes személy, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki az E.ON Webshopban Megrendelést ad le vagy Szolgáltatást vásárol.

„Gépjármű”: Olyan jármű, amelynek meghajtása részben vagy teljesen villamos motor által történik, és ameghajtáshoz szükséges villamos energiát külső forrásból feltölthető villamosenergia-tároló rendszerből is nyerheti.

„Kivitelező”: Az E.ON alvállalkozója, aki a Szolgáltatást teljesíti az Ügyfél által meghatározott telepítési helyen.

„Megrendelés”: A Berendezés adás-vételére és Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó Megrendelői igény.

„Megrendelő”:A Webshop felületen Megrendelést leadó felhasználó.

„Oldal” vagy „Webshop” vagy „Weboldal”: webshop.eon.hu webshop felülete.

„Szerződés”: A Berendezés adás-vételére és Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó, Felek között létrejött megállapodás, mely a Megrendelés E.ON általi, erre vonatkozó visszaigazolásával, írásban jön létre.

„Szolgáltatás”: A megrendelt Berendezésre vonatkozó, jelen ÁFF adott termékre vonatkozó mellékletében meghatározott feladatokat és szolgáltatásokat jelenti.

"Külön Díjak": A Berendezések és Szolgáltatások tekintetében alkalmazható, esetlegesen felmerülő díjak köre, melyek a maradéktalan teljesítéshez nélkülözhetetlen szolgáltatások ellenértékét foglalják magukba, valamint az egyéb szolgáltatások, így különösen a jótállás körébe nem tartozó hibák javítása miatt felmerült költségekre vonatkozó díjtételek.

Az adott Berendezéshez kapcsolódó Külön Díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.

„Tartalom”: Bármely olyan szöveget, képet, videót, hangot vagy egyéb multimédia tartalmat, szoftvert vagy egyéb információt jelent, amely a Webshop felületén rendelkezésre áll.

„Telepítési hely”: A megrendelés leadása során meghatározott ingatlan, ahová Megrendelő a Berendezések telepítését megrendeli.

„Ügyfél”: A Weboldalon sikeresen rendelést leadó és erről megerősítő üzenetet kapott felhasználó.

 3Megrendelés

 

 • 3.1. Saját fiók
 • A Felhasználónak, amennyiben Fogyasztónak minősül, lehetősége van az E.ON Webshop felületen regisztráció kezdeményezésével saját fiókot létrehozni. A sikeres regisztráció előfeltétele érvényes email cím, az esetleges jövőbeli megrendelések leadásához és az azokhoz kötődő szerződés létrehozásához szükséges, az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatok körének, valamint a felhasználó Számlázási címének megadása. Amennyiben a regisztrált Felhasználó a későbbiekben belépve használja az oldalt, a Webshop ezen adatokat alapértelmezetten Megrendeléses adatokként kezeli. Amennyiben Felhasználó törli fiókját, az E.ON az adatkezelési tájékoztató szerint meghatározott ideig jogosult kezelni a Felhasználó személyes adatait, mely az E.ON Webshop felület használata során tudomására jutott. Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak törlését kezdeményezi, úgy az E.ON a Felhasználó személyes adatait véglegesen törli. A Felhasználó ezt követően új E.ON Webshop fiókot hozhat létre.
 • 3.2. Saját fiók nélküli Megrendelés
 • Megrendelő jogosult saját fiók használata nélkül, a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatai megadásával is Megrendelést leadni. Amennyiben a Felhasználó szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, javasolt a saját fiók létrehozásának elvégzése, amennyiben a Felhasználó Fogyasztóként kíván vásárolni.
 • 3.3. Az E.ON Webshopon történő Megrendelés leadásához az alábbiaknak kell teljesülnie.
 • A Megrendelő az lehet, aki:
  • 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, vagy jogi személy;
  • a tervezett telepítési helyként magyarországi címet ad meg ;
  • érvényes e-mail címmel rendelkezik;
  • elfogadja a jelen ÁFF-et (illetve azok időnkénti frissített változatát);
  • elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatót (illetve annak időnkénti frissített változatát);
  • kijelenti, hogy az általa, a Megrendelés során megadott valamennyi információ pontos, a valóságnak megfelel.

 • 3.4. Megrendelés menete
 • A tervezett telepítési címhez tartozó irányítószám megadása a szolgáltatás elérhetőségének előzetes ellenőrzése céljából. A megvásárolni kívánt Berendezés és Szolgáltatás kiválasztása és kosárba helyezése. Saját fiókkal rendelkező Felhasználó esetén bejelentkezés, saját fiókkal még nem rendelkező felhasználó esetén felhasználói fiók létrehozása vagy regisztráció nélküli vásárlás választása. Szállítási és számlázási adatok, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatok megadása. Egyösszegű fizetési feltétel kiválasztása. Az ÁFF, az adatkezelési tájékoztató és egyéb feltételek elolvasását és elfogadását követően a "Megrendelés megerősítése" gombra kattintva a Megrendelés leadásának véglegesítése. A Megrendelés véglegesítésével a Megrendelő kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek. E.ON a rendelés részleteit tartalmazó visszaigazoló e-mailt küld a rendelés során megadott e-mail címre.
 • A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelő számára az adatbeviteli hibáknak a Megrendelés véglegesítését és elküldését megelőzően történő ellenőrzésére és szükség esetén javítására, melyet a Felhasználó a Megrendelést összegző oldalon a Szerkesztés opciót választva, a módosítandó adatok megadásával, majd a módosítások mentésével tehet meg.
 • A Megrendelés véglegesítését és elküldését követően a Megrendelőnek e-mailben van lehetősége értesíteni a Szolgáltatót az esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibákkal kapcsolatban.
 • 3.5. A Megrendelés visszaigazolása és a Szerződés létrejöttet
  • 3.5.1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő e-mail útján megkapja a Szolgáltatótól a Megrendelés elfogadására és Szerződés létrejöttére vonatkozó visszaigazolást. Ezen visszaigazolás a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül. A visszaigazoló email szerződéskötésnek minősül.
  • A Megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmazza:
    • Megrendelésazonosítót/szerződésazonosítót.
    • Felek adatait.
    • A megrendelt Berendezés adatait és kapcsolódó Szolgáltatást.
    • A Berendezés és Szolgáltatás díját.
    • Teljesítés helyét, módját, határidejét.
    • Előleg megfizetésének kötelezettségét és a Szolgáltató ehhez fűződő teljesítési kötelezettségét.
    • Számlázási és fizetési feltételeket, egyéb kapcsolódó adatokat.
    • Elállási jogról való tájékoztatást.
    • Érvényes és hatályos ÁFF-et.
    • Szerződés létrejöttére vonatkozó tájékoztatást.

Amennyiben e visszaigazolás a Megrendelő Megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Felekhez megérkezettnek, amikor az a Fél számára hozzáférhetővé vált.

3.5.2. A Megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai az irányadók. A szerződéskötés nyelve magyar, a Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben, esetlegesen felmerülő jogvitákban a magyar jog az irányadó. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

3.5.3. A Megrendelés leadásával a Megrendelő a Szerződés jelen ÁFF-ben és a Szerződésben meghatározottak szerinti tartalommal való létrehozására tesz ajánlatot. A Megrendelőt a Szerződés létrejöttének visszaigazolását megelőzően megilleti az ajánlat visszavonásának joga. A Szerződés létrejöttét követően a Megrendelő jelen ÁFF-ben meghatározott elállási vagy felmondási jogával élhet. A Megrendelő ajánlatát a Szolgáltató saját belátása szerint saját üzleti döntése alapján jogosult elfogadni vagy visszautasítani. Különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben jogosult a Megrendelés visszautasítására vagy a Szerződéstől való elállásra, amennyiben:

    • A Megrendelő által megadott adatok hiányosak vagy a valóságnak nem felelnek meg;
    • A Megrendelő az általa vállalt előlegfizetési kötelezettséget határidőre nem teljesíti;
    • A Megrendelő tekintetében végzett kockázatelemzés eredményeként azonnali hatályú felmondási jogával él a Szolgáltató.

 4. Díjak

4.1. A Berendezések és Szolgáltatások díját az E.ON az adott termék tekintetében a Weboldalon teszi közzé. A Weboldalon szereplő Berendezések és Szolgáltatások díjai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

4.2. A Díj magába foglalja a Berendezés(ek), Szolgáltatás(ok) költségét.

4.3. Amennyiben a megrendeléssel kapcsolatban Külön Díj ellenében teljesítendő szolgáltatás elvégzése is szükséges, E.ON az 1. számú mellékletben meghatározott Külön Díjak felszámítására jogosult. A Külön Díj elvégzésének szükségességét Felek jegyzőkönyvben rögzítik, melynek Ügyfél általi elfogadása esetén E.ON jogosult a felmerült Külön Díjat érvényesíteni az Ügyféllel szemben.

4.4. A Berendezések tulajdonjogát az E.ON mindaddig fenntartja, amíg részére a megrendelt Berendezés és Szolgáltatás díja teljes egészében megfizetésre nem került. A Berendezések üzembe helyezését követően a Berendezés az Ügyfél birtokába kerül, és a Berendezések üzembe helyezését követően az Ügyfél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az háborítatlanul, üzemképes állapotban a rendelkezésére álljon, ideértve különösen az állagmegóvás érdekében, valamint a lopás, rongálás ellen tett intézkedéseket (óvási kötelezettség). Ha a rendszer állaga sérül, vagy ellopják, megrongálják, ez nem érinti az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét. A Berendezések tulajdonjoga a Szerződés szerinti Berendezés és Szolgáltatás teljes díjának megfizetését követően száll át az Ügyfélre.


 5. Fizetési feltételek, számlázás

5.1. Megrendelő a Berendezést és Szolgáltatást Klíma termék vásárlás esetén előlegfizetési kötelezettség terhe vállalásával jogosult megrendelni.

5.2. A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki és elektronikus úton bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.

5.3. A Megrendelő felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az E.ON nem kötelezhető új számla kiállítására.

5.4. Számlázás ütemezése
A számlák kiállítása, illetve a fizetési feltételek meghatározása a Berendezésre és Szolgáltatásra vonatkozó melléklet szerint meghatározottak szerint történik.

5.5. Fizetés módja: átutalás
A Szolgáltató nem felel a Megrendelőnél felmerülő olyan többletköltségekért, amelyet a Megrendelő által használt bankkártya/hitelkártya kibocsátója határoz meg a banki szolgáltatások igénybevétele céljából.


 6. Szállítási és teljesítési feltételek, teljesítési hely

6.1. A szállítási és teljesítési feltételeket az adott termékre vonatkozó melléklet tartalmazza. E.ON Komfort Klíma Szolgáltatás esetében az 1. számú mellékletben, Otthontöltési Szolgáltatás esetében a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint.

6.2. A teljesítési határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az E.ON-nak fel nem róható okból a jelen ÁFF és a Szerződés szerinti Szolgáltatás teljesítése nem végezhető el, így különösen:

   • az az időtartam, amely alatt jogi vagy műszaki akadálya van a munkavégzésnek;
   • harmadik fél nyilatkozatának a beszerzéséhez szükséges időtartam, vagy eljárásának lefolytatásához szükséges időtartam;
   • a biztonságos munkavégzést akadályozó időjárási körülmények fennállása;
   • az az időtartam, amíg Megrendelő a munkavégzés lehetőségét nem biztosítja, vagy a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat nem adja át;
   • az az időtartam, amíg a Megrendelő a teljesítéshez szükséges anyagokat, eszközöket az E.ON-nak nem biztosítja;
   • az az időtartam, mely alatt az E.ON szerződésszerű teljesítése nemzeti vagy nemzetközi hatóság, kormány, kormány által meghatározott szerv által elrendelt intézkedés teljesítése miatt akadályozott vagy ellehetetlenül;
   • a Berendezés beszerzése kapcsán a beszállító késedelmes teljesítésének időtartama.

7. A Szerződés időbeli hatálya és megszűnése

7.1. A Szerződés a Megrendelés E.ON általi sikeres visszaigazolását követően lép hatályba.

7.2. Az E.ON jogosult a Felhasználóval megkötött Szerződését, illetve az ÁSZF-et súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó fiókját törölni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

  • az ÁFF-ben és Szerződésben meghatározott, Felhasználót terhelő kötelezettségek megsértése;
  • a Webshop informatikai rendszerébe történő jogosulatlan bejutás, annak illetéktelen használata, onnan információk eltulajdonítása, a rendszer működésének jogosulatlan megváltoztatása, illetve ezen cselekmények megkísérlése;
  • amennyiben Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben 20 napot meghaladó díjtartozása áll fenn az E.ON-nal szemben.


7.3 A Szolgáltató a Szerződés létrejöttét megelőzően és azt követően a Szerződés időbeli hatályának tartama alatt bármikor jogosult a jogi személynek minősülő Felhasználó kockázatelemzését elvégezni. Ha jogi személynek minősülő Felhasználó pénzügyi helyzetét és fizetési képességét az elvégzett kockázatelemzés alapján a Szolgáltató kockázatosnak ítéli, akkor jogában áll a Megrendelési igényt elutasítani, illetve a Szerződés hatályának időtartama alatt elvégzett kockázatelemzés alapján a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és a Szerződésből még pénzügyileg teljesítendő részt egy összegben követelheti.

7.4. Elállási jog

   • 7.4.1. A Megrendelő, amennyiben Fogyasztónak minősül, a Szerződés hatálybalépésének napjától számított 14. napig jogosult indoklás nélkül elállni a Szerződéstől vagy ha a Szerződés szerinti Szolgáltatás teljesítése megkezdődött, a Szerződés hatálybalépésének napjától számított 14. napig jogosult indoklás nélkül felmondani a Szerződést. Az elállási/felmondási jog gyakorlása történhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól) 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatmintával vagy egyéb olyan nyilatkozattal, amelyből egyértelműen kitűnik az elállás/felmondás szándéka. Az elállást/felmondást érvényesnek kell tekinteni, ha a Megrendelő a nyitva álló határidő lejárta előtt nyilatkozatát a Szerződésben meghatározott székhelycímre vagy e-mail címre elküldi.

   • 7.4.2. Ha a Szolgáltatások teljesítésének megkezdését követően a Megrendelő az előző pontban meghatározott határidőn belül felmondja a Szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített Szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni, ha a felmondási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidőn belül megkezdett teljesítésre kifejezetten a Megrendelő kérése alapján került sor vagy ahhoz kifejezetten hozzájárult.

   • 7.4.3. Amennyiben E.ON az ÁFF-ben és a Szerződésben meghatározott Szolgáltatást teljesítette, Megrendelőt nem illeti meg elállási/felmondási jog. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

   • 7.4.4. Amennyiben a Megrendelő jelen elállási jogát érvényesen gyakorolta, a Szerződés hatályát veszti és Szolgáltató köteles az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a Megrendelő által a Szolgáltató részére addig megfizetett Díj teljes összegét oly módon, ahogy azt a Megrendelő megfizette.

 8Kellékszavatosság, termékszavatosság

 

  • 8.1. A Szolgáltató a Szolgáltatások hibás teljesítéséért kellékszavatossággal tartozik. A kellékszavatosság alapján a Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy a Megrendelő a Díj arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Felek által meghatározott határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A Megrendelő kellékszavatossági igényét a teljesítéstől számított két éven belül érvényesítheti.

  • 8.2. Amennyiben a Berendezés nem felel meg a Berendezésnek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, a Megrendelő kérheti, hogy a Szolgáltató (vagy a Berendezés előállítója) a Berendezést javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Berendezést cserélje ki. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesítheti.

 9Jótállás

 

  • 9.1. A Berendezésre és Szolgáltatásra vonatkozó jótállás időtartama a Megrendelésben kerül meghatározásra. Fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján akötelező jótállás időtartama a termék vételárának függvényében változik. A 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 1 év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év, a 250 000 forintot meghaladó vételár esetén 3 év. A Berendezésekre a biztosított jótállás időtartama magába foglalja a jogszabályban meghatározott jótállási időtartamot.

  • 9.2. A jótállási idő a Berendezések és Szolgáltatások Ügyfél részére történő sikeres átadás-átvétel napjával kezdődik.

   A jótállás hatályát veszti, amennyiben az Ügyfél a Berendezést a Szolgáltató engedélye nélkül megbontotta, illetve, ha a Szolgáltató vagy a harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, élőlények által okozott kár vagy egyéb, a Szerződés teljesítése után keletkezett okból következett be. A jótállás nem terjed ki az elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására.


  • 9.3. Az Ügyfél a jótállási jogokat a Szolgáltatóval szemben jogosult érvényesíteni:
   • E.ON Komfort Klíma Berendezés és Szolgáltatás eseténa komfort@eon.com e-mail címre;
   • E-töltő Berendezés és Otthontöltési Szolgáltatás esetén otthontoltes@eon.hu e-mailcímre történő bejelentéssel
   • vagy a Szolgáltató postacímén.

  • 9.4. Jótállás alá eső hiba esetén a javítás költségei, az esetleges cserealkatrészek költségei és a beépítési költségek, beleértve a szállítási, utazási költségeket is, a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató viseli az Ügyfél Szolgáltatásokkal kapcsolatos jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (kiszállás, csere stb.), ami Szolgáltató saját hibás teljesítésére vezethető vissza.

   A jótállás körébe nem eső hibák javítását, amennyiben az Ügyfél szóban vagy írásban felkéri az E.ON-t, az E.ON időről-időre közzétett, jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott, egyoldalúan változtatható Külön díjak ellenében vagy a Felek megegyezése szerinti áron végzi.


  • 9.5. A Szolgáltató a jótállás körébe eső hibák kapcsán, valamint az Ügyfél jótállásból eredő jogainak érvényesítése kapcsán az alábbiak szerint jár el:
    • A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél által jelzett hiba jelzésétől számított 5 munkanapon belül megkezdi a jelzett hiba kivizsgálását. A hiba elhárításának határideje, a hiba bejelentésétől számított 30 nap. Amennyiben a hiba orvoslása kijavítással vagy cserével teljesíthető, és a kijavítás vagy csere időtartama a hiba jelzésétől számított 15 napot meghaladja, a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a kijavítás vagy csere várható időtartamáról. Ügyfél a Szerződés aláírásával előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítse.
   • 9.5.1 Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetében a Szolgáltató a következők szerint jár el:

    • Amennyiben a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a Berendezés első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a Berendezés nem javítható, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a meghibásodott berendezésrészt 8 napon belül kicserélni. Ha a meghibásodott berendezésrész cseréjére nincs lehetőség, Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, hibás berendezésrész ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.
    • Amennyiben a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a Berendezés három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, az Ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában, valamint, ha az Ügyfél nem él egyéb szavatossági jogával, így nem kéri az ellenérték arányos leszállítását, és Ügyfél nem kívánja a Szolgáltató költségére a Berendezést kijavítani vagy mással kijavíttatni, Szolgáltató köteles a meghibásodott berendezésrészt 8 napon belül kicserélni. Ha a meghibásodott berendezésrész cseréjére nincs lehetőség, Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, hibás berendezésrész ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.
    • Amennyiben a hiba kijavítására a kijavítási igény a Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül nem kerül sor, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában, Szolgáltató köteles a hibás berendezésrészt a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a meghibásodott berendezésrész cseréjére nincs lehetőség, Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, hibás berendezésrész ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.
  • 9.6. A kijavított vagy kicserélt termékre/műre a jótállási időszak újból kezdődik, továbbá kijavítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg az Ügyfél a meghibásodott Berendezést nem használhatta.

  • 9.7. Szolgáltató a jótállási kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel.

 10Hibás-, késedelmes teljesítés

 

  • 10.1. A Megrendelő a Szolgáltatót a Berendezés telepítése, illetve a Szolgáltatások elvégzése során a hibás teljesítés észlelésekor haladéktalanul értesíti, írásban vagy a jelen dokumentumban megjelölt email címen, jegyzőkönyvbe véve, illetve tételesen felsorolva a hibás Berendezések vagy Szolgáltatások listáját, valamint a felmerült hibákat.

  • 10.2. Ha a Szolgáltató a Szerződés teljesítése folyamán bármikor olyan helyzetbe kerül, mely megakadályozza a Szerződés megfelelő időben történő teljesítését, a Megrendelővel haladéktalanul írásban közölnie kell a késedelem tényét, várható időtartamát és okait.

 11Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

 

  • 11.1. A Felek törekednek arra, hogy az esetlegesen felmerülő jogvitáikat békés úton rendezik. A Megrendelő panaszait az alábbi elérhetőségeink valamelyikén, vagy az online vitarendezési platformon keresztül: Online vitarendezés | Európai Bizottság (europa.eu) teheti meg felénk:

E.ON Komfort Klíma Berendezés ésSzolgáltatásesetén: E.ON E-töltő Berendezés és Otthontöltési Szolgáltatás esetén:
E-mail cím: komfort@eon.com E-mailcím: otthontoltes@eon.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 (1) 999 5365 Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 (1) 999 5365

E.ON az Ügyfél észrevételeinek, megkereséseinek vagy panaszainak kivizsgálását 15 naptári napon belül megkezdi és érdemi válaszát legkésőbb 30 napon belül megküldi az Ügyfél részére.

  • 11.2. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató benyújtott panaszára adott válasszal nem ért egyet, úgy a Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos panasz esetén a Megrendelő lakóhelye szerint illetékes vármegyei Békéltető Testület előtt kezdeményezhet eljárást vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A Békéltető Testületi eljárása megindításának feltétele, hogy a Megrendelő előzetesen a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 12. Személyes adatok kezelése

 

A Felhasználó személyes adatainak jogszerű kezelése fontos számunkra. Valamennyi, a Felhasználó által nekünk megadott személyes adatot az adatvédelmi szabályok szerint kezelünk. A Megrendelő a Szerződés aláírásával elfogadja, hogy az a Szolgáltató a Szerződés megkötése során megadott személyes adatait a Szerződés teljesítése érdekében, így a teljesítéssel kapcsolatos időpont és adategyeztetés, illetőleg a teljesítés minőségének ellenőrzése, Szolgáltató elégedettségének felmérése céljából, a Szerződés és az azzal kapcsolatos esetleges igényérvényesítés időtartama, valamint az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartam alatt kezelje, a webshop.eon.hu/page/adatkezelesi-tajekoztato oldalon megjelölt adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, azokat alvállalkozói részére továbbítsa, és azokat alvállalkozói ugyanezen célból kezeljék, nyilvántartsák.

13.További vásárlási feltételek

 

  • 13.1. A Berendezések, áruk, termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

  • 13.2. A Weboldalról megrendelhető Berendezések és Szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Berendezések és Szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az E.ON nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  • 13.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására amennyiben olyan információ lát napvilágot, ami alapján a telepítés műszakilag vagy egyéb okból nem megvalósítható.

 14. Felelősség

 

  • 14.1. Amennyiben E.ON a teljesítés során valamely közművet, létesítményt megrongál, köteles azt saját költségén helyreállítani. A rongálás tényét köteles bejelenteni.

  • 14.2. Ha az E.ON a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen ÁFF-ben vagy a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán az Ügyfélnek kárt okoz, és Ügyfél az E.ON-nal szemben támaszt kártérítési igényt, úgy E.ON köteles a kárt Ügyfélnek közvetlenül, de legfeljebb a Szerződés szerinti Díj mértékéig megtéríteni. Ebben az esetben E.ON által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban az Ügyfél részéről merülnek fel.

  • 14.3. Tekintettel a beszállítói láncolatban az ÁFF hatályba lépésének időpontjában tapasztalt – többek között a Berendezésekre nézve is érvényesülő - szállítási nehézségekre, a Felek megállapodása alapján az E.ON mentesül a késedelmes teljesítés jelen ÁFF-ben meghatározott jogkövetkezményei alól, ha a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő 20 napon belül hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a Berendezés teljesítési határidőben történő beszerzése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtett, ugyanakkor a Berendezés és Szolgáltatásteljesítési határidőben történő teljesítése érdekkörén kívül álló ok miatt nem következett be, beleértve azon esetet is, ha a gyártó vagy beszállító nem, vagy a teljesítési határidőn túl teljesített E.ON részére.

  • 14.4. Az Ügyfél köteles a Berendezések és Szolgáltatások teljesítéséhez esetlegesen szükséges engedélyeket beszerezni és hatósági bejelentéseket megtenni, valamint ezek másolatát E.ON részére elektronikus úton elküldeni. Az Ügyfél felelőssége – különösen, de nem kizárólagosan -

   - a településképi bejelentési eljárás lefolytatása;

   - a Társasházi törvény 21. § (1) -a alapján vagy a társasház Szervezeti-működési szabályzata szerint a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése.

   - E.ON kifejezetten kizárja az engedélyek beszerzésének elmaradásával vagy a bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben a kártérítési felelősségét.


15. Titoktartás

 

Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁFF-ből és Szerződésről, továbbá a teljesítés során felmerült bármely tényről, körülményről és egyéb információról kizárólag a másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a médiát is, hivatalos tájékoztatást. A jelen rendelkezés nem vonatkozik a tulajdonosok részére ill. a hatályos jogszabályok alapján adott tájékoztatásra.

16. Vis maior

 

  • 16.1. Sem az E.ON, sem az alvállalkozója nem felelős a jelen ÁFF-ben vagy a Szerződésben rögzített kötelezettségek nem-teljesítéséért, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa ("vis maior"), ilyennek minősülnek az olyan körülmények, amelyekre a Fél nem képes hatást gyakorolni kivéve, ha ez utóbbiak a szerződésszegő fél oldalán, neki felróható okból merültek fel.

  • 16.2. A vis maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az eseményről és annak várható időtartamáról, melyeket igazolni köteles. A vis maior által érintett fél köteles meghatározni azokat a Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, amelyek elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 14 napon belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett volna a vis maior eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket.

  • 16.3. Egyik fél sem mentesül a jelen ÁFF-ben és az ennek alapján megkötött Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó kötelezettségei alól addig, amíg a fentiek szerinti értesítést a másik félnek el nem juttatta.

  • 16.4. Amennyiben a vis maior bekövetkeztét valamelyik fél vitatja, erről az értesítés kézhezvételét követően, illetve a vonatkozó információról való tudomásszerzést követően késedelem nélkül írásban nyilatkoznia kell. Amennyiben a felek a vitát nem tudják egymás között békés úton lezárni, a vitás kérdések rendezésére a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint jogosultak eljárni.

  • 16.5. A vis maior megszűnése

A vis maiorra hivatkozó fél a másik felet az érintett körülmények tudomására jutásától számított lehető legrövidebb határidőn belül értesíti a vis maior megszűnéséről, illetve a vis maior azon hatásainak megszűnéséről, amelyek az adott fél jogainak gyakorlását vagy az ÁFF-ben és Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését korlátozták.


  • 16.6. Mérséklés vis maior esetén

a tőle elvárható gondossággal jár el annak érdekében, hogy elhárítsa vagy mérsékelje bármely vis maior hatásait;

a tőle elvárható gondossággal jár el annak érdekében, hogy Szerződés teljesítését a vis maior megszűnése után azonnal folytassa; a másik Fél ésszerű kérésére köteles tájékoztatni a másik Felet az 16.2 pont szerinti tájékoztatásban foglaltakon kívüli, a vis maior-ra vonatkozó további körülményekről is különösen, de nem kizárólagosan a vis maior hatásainak megszüntetése, és mérséklése érdekében tett intézkedéseket, valamint a vis maior időtartamának becslését.

Mindkét fél köteles a másikkal együttműködni szükség esetén ésszerű alternatív intézkedések kidolgozásában, illetve megvalósításában a vis maior hatásának megszüntetése érdekében. Ennek megfelelően egyik fél sem zárkózhat el indokolatlanul a közöttük fennálló szerződés megfelelő módosításától a vis maior hatásának kiküszöbölése érdekében.


17. Egyéb rendelkezések

 

  • 17.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó. A Megrendelő a Szerződés aláírásával előzetesen, kifejezetten és minden további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt a Szolgáltató – a Megrendelőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal - a Szerződést, illetve a szerződésből eredő jogot vagy kötelezettséget bármely kapcsolt vállalkozása részére átruházza. A Szerződés változatlan tartalommal történő, teljes átruházása esetén az átruházó Fél az átruházás hatálya beálltának időpontjától kezdődően mentesül a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése alól.

  • 17.2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.

  • 17.3. A Megrendelő kijelenti, hogy jelen ÁFF rendelkezéseinek tartalmát megismerte és azokat elfogadja.

  • 17.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetőleg módosítsa. Az Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek tartalmáról a Megrendelő a weboldalon tájékozódhat, ahol megtalálható a mindenkori hatályos dokumentum, valamint azok korábbi változatai. Az Általános Felhasználási és Feltételek ellen, a weboldalon történő közzétételét követően, a Megrendelőnek lehetősége van a tiltakozásra a fenti elérhetőségek valamelyikén. Az E.ON jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, melyről a módosítás hatálybalépését megelőző 14 napon belül a honlapon történő közzététellel értesíti Felhasználót. Felhasználó számára a weboldalán elérhetővé teszi a módosítás tényét és tartalmát. A módosítás hatálybalépésének dátumát, valamint a hatályos rendelkezéseket az E.ON a weboldalán közzéteszi.


Budapest, 2024.03.01.
Mellékletek:

 1. sz. melléklet: Komfort Klíma Szolgáltatás
 2. sz. melléklet: Otthontöltési Szolgáltatás
1. számú melléklet

KOMFORT KLÍMA SZOLGÁLTATÁS


   • 1.1. Az alapszerelés tartalma és a Külön Díjak meghatározásának módja

    Az oldalon feltüntetett árak magukba foglalják a kiválasztott Berendezés, valamint az alapszerelés díját. Az alapszerelés műszaki tartalma: 3 méter csövezés vegytiszta, szigetelt MONOSPLIT típusú rézcsővel, 1 darab faláttörés, elektromos és vezérlő kábelezés kiépítése, csövek elhelyezése a kültéri és beltéri egység között, valamint a beüzemelést. A feltüntetett ár nem tartalmazza elektromos betáphálózat bővítését és annak kiépítését, a szolgáltatásnak nem része a Berendezés hálózatba kötése. Amennyiben a műszaki megvalósításhoz az alapszerelésen túl egyéb műszaki munkatétel szükséges, abban az esetben a kivitelezés megkezdése előtt E.ON vagy alvállalkozója a helyszínen telepítés során köteles tájékoztatni az Ügyfelet, és ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni.
    Amennyiben Ügyfél a jegyzőkönyvben tudomásul veszi a Külön Díj ellenében végezhető további kivitelezési munka szükségességét, és ennek elvégzését igényli, E.ON a kivitelezést ennek megfelelően végzi el. E.ON a jegyzőkönyvben rögzítettek alapján jogosult a Külön Díjakat érvényesíteni az Ügyféllel szemben.


Külön Díjak az alábbi táblázat alapján kerülhetnek felszámításra:

Munkatétel Mérték-egység Nettó  egységár (HUF) ÁFA                   Bruttó egységár (HUF)
Cseppvíz elvezetése m 3 252 878 4 130 Ft
Kondenzvíz szivattyú beépítése (anyaggal együtt) db 68 898 18 602 87 500 Ft
Kondenzvíz elvezetés kiépítése kültéri egységből 3 m-ig m 7 854 2 121 9 975 Ft
Kültéri egység elhelyezése alpin technikával egység 71 496 19 304 90 800 Ft
Kültéri egység elhelyezése aluállvánnyal egység 48 898 13 202 62 100 Ft
Kültéri egység elhelyezése emelőkosárral egység 62 000 16 740 78 740 Ft
Kültéri egység elhelyezése tetőn történő szerelés db 27 000 7 290 34 290 Ft
Pince födém átfúrás db 13 386 3 614 17 000 Ft
3 méteren felüli kalorikus túlcsövezés m 13 858 3 742 17 600 Ft
Tetőkonzol db 38 583 10 417 49 000 Ft
Hóhatár konzol db 27 083 7 312 17 000 Ft
Plusz faláttörés (téglafal) db 8 882 2 398 11 280 Ft
Plusz faláttörés (betonfal) db 12 858 3 472 16 330 Ft
Horonymarás (téglafalban) m 6 693 1 807 8 500 Ft
Régi készülék leszerelése,
elszállítása
db 49 835 13 455 63 290 Ft
Kiszállás és hibafeltárás, amennyiben nem garanciális probléma volt a hiba oka db 25 000 6 750 31 750 Ft
Klímagáz feltöltés gramm 315 85 400 Ft

   • 1.2. Teljesítés határideje

Az E.ON Komfort Klímára vonatkozó Szolgáltatások teljesítését az E.ON a Szerződésben meghatározott telepítési helyen a Bekérő megfizetésétől és Megrendelővel történt időpontegyeztetéstől számított 45 napon belül vállalja. A Szolgáltatásteljesítés megkezdésének feltétele a Megrendelő sikeres előlegfizetése. Ezt követően a Kivitelező felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot a megadott telefonos elérhetőségén a Szolgáltatás teljesítésének egyeztetése céljából.

    • 1.3. Teljesítés helye

  A Szolgáltatás teljesítésének helye a Megrendelő által megadott cím (telepítési hely). A telepítési hely kizárólag jelen 1. számú mellékletben meghatározott irányítószámokhoz tartozó településnek megfelelő, Magyarország területén lévő cím lehet.

  Telepítési hely Kivitelező részére történő átadásának feltétele:

     • Szerződés hatályba lépése;
     • Előleg megfizetése;
     • A munkavégzésre alkalmas állapotú Telepítési hely a Megrendelő általi biztosítása.

    • 1.4. Jótállás

     • 1.4.1. Jótállás időtartama és egyéb feltételek az egyes Berendezésekre vonatkozóan
      • Polar készülék esetén: 3 év jótállás, valamint további 2 év a kompresszorra, évi kétszeri számlával és munkalappal igazolt karbantartás megléte esetén
      • ,Nord: 5 év jótállás évi egyszeri, számlával vagy munkalappal igazolt karbantartás megléte esetén
      • Samsung: 3 év jótállás évi egyszeri számlával és munkalappal igazolt karbantartás megléte esetén
      • Hitachi: 3 év jótállás, valamint további 5 év a kompresszorra, évi egyszeri számlával és munkalappal igazolt karbantartás megléte esetén 3 év jótállás, valamint további 10 év a kompresszorra, évi kétszeri számlával és munkalappal igazolt karbantartás megléte esetén
      • Haier: 5 év jótállás évi egyszeri, számlával vagy munkalappal igazolt karbantartás megléte esetén
      • Fisher: 3 év jótállás évi kétszeri számlával és munkalappal igazolt karbantartás megléte esetén
      • Fujitsu: 3 év jótállás évi kétszeri számlával és munkalappal igazolt karbantartás megléte esetén

  Ügyfél a jótállási jogai érvényesítése érdekében a Berendezésre vonatkozó dokumentációban foglaltak szerint köteles eljárni, így amennyiben az karbantartási kötelezettséget ír elő, vállalja, hogy annak eleget tesz.

     • 1.4.2. Karbantartási szolgáltatás

  A Berendezésre vonatkozó karbantartási kötelezettség teljesítése feltétele a jótállás érvényesítésének a jótállás időtartama alatt. A karbantartási szolgáltatás önálló megrendelésére nincs lehetőség. A karbantartási szolgáltatást az E.ON kizárólag a Berendezéshez és Szolgáltatáshoz kapcsolódóan biztosítja, így a karbantartási szolgáltatás megrendelése kizárólag együttesen történhet a Berendezés és Szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg. E.ON 2 éves időtartamban karbantartást biztosít a megrendelt Berendezés vonatkozásában a jótállás időtartama alatt, amennyiben a Megrendelő azt igényli. A karbantartási szolgáltatás igénybevételével a Berendezésre vonatkozó karbantartási kötelezettségének képes eleget tenni a Megrendelő az E.ON által nyújtott karbantartási szolgáltatás által. A karbantartási szolgáltatás nem kötelező eleme a szolgáltatásnak, azt más vállalkozó által is teljesítheti Megrendelő. Amennyiben az adott Berendezés tekintetében a jótállás időtartama hosszabb, mint az E.ON által nyújtott karbantartási szolgáltatással lefedett időszak, Ügyfél köteles gondoskodni a fennmaradó időszakban a karbantartási kötelezettségéről. Vállalkozó vállalja, hogy a karbantartási szolgáltatás igénybevétele esetén automatikusan telefonon értesíti az Megrendelőt a karbantartás esedékességéről a meghatározott időtartam alatt. Vállalja továbbá, hogy felveszi a kapcsolatot az Megrendelővel telefonon – minimum háromszori próbálkozással – és időpontot egyeztet a karbantartás elvégzésére. A karbantartás során elvégzi a Berendezésen a gyártó által előírt karbantartási feladatokat, ennek tényét a jótállási jegyén rögzíti. Amennyiben a háromszori próbálkozás sikertelen, akkor a Vállalkozó a szerződésben rögzített e-mail címen értesíti a Megrendelőt a sikertelen kapcsolatfelvétel tényéről.

  Téli karbantartási időszak: január 15 - március 31.

  Őszi karbantartási időszak: szeptember 1 - december 31.

  A karbantartási szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza:

       • Bekötések, csatlakozások ellenőrzése
       • Beltéri egység(ek) tisztítása, fertőtlenítése
        • légszűrők tisztítása, fertőtlenítése
        • ventilátor tisztítása, fertőtlenítése
        • hőcserélő tisztítása, fertőtlenítése
        • szükség szerint kompresszoros vagy vizes tisztítás
        • kifújt levegő hőmérsékletének műszeres ellenőrzése
       • Kültéri egység(ek) tisztítása
        • cseppvíz elvezetés ellenőrzése
       • Üzemi állapotok ellenőrzése

  A 2 éves karbantartás költsége bruttó 60 000 Ft amennyiben a gyártó által előírt karbantartás évente egy darab. Amennyiben a gyártó évente két kötelező karbantartást ír elő, úgy a karbantartási szolgáltatás ára bruttó 120 000 Ft a 2 éves időszakra. A karbantartási szolgáltatás csak a Berendezéssel egyszerre vásárolható meg, így a Berendezésre vonatkozó fizetési feltételek érvényesek a karbantartási szolgáltatásra vonatkozóan is. A karbantartási szolgáltatásra vonatkozó költségek megfizetése a Berendezésre és Szolgáltatásra vonatkozó díjakkal együtt esedékes. A kapcsolódó számla kiállítása a fizetési feltételeknek megfelelően történik. A fenti árak Berendezésenként értendőek. Jelen tájékoztatóban meghatározott karbantartási díj az elszámolási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza, további felmerülő költség a karbantartásra vonatkozóan a Megrendelőt nem terheli. Megrendelő nem köteles E.ON-tól igénybe venni a karbantartási szolgáltatást a jótállás érvényesítéséhez, amennyiben a karbantartási kötelezettségének eleget tesz, úgy érvényesítheti jótállását E.ON felé a jótállás időtartama alatt.

     • 1.4.3. Szerelési garancia

  E.ON a berendezésekre vállalt jótálláson felül 12 hónapos garanciát vállal a szerelési munkálatokra. Amennyiben Megrendelőnek bizonyíthatóan a nem szakszerű telepítésből adódó panasza van a Berendezés rendeltetésszerű működésére vonatkozóan, vagy bármilyen a szerelési munkákból eredeztethető kár éri, úgy E.ON köteles megtéríteni az okozott károkat, és ingyenesen biztosítani a Berendezés rendeltetésszerű működéséhez szükséges szerelési, javítási munkálatokat a Megrendelő számára.

     • 1.5. Fizetési feltételek

   Természetes személynek minősülő megrendelő Komfort Klíma szolgáltatás vásárlása esetén egyösszegű fizetési vagy részletfizetési konstrukcióval jogosult Megrendelést leadni.  

   Jogi személynek minősülő Megrendelő Komfort Klíma szolgáltatás vásárlására vonatkozóan kizárólag egyösszegű fizetési konstrukcióval jogosult. Megrendelést leadni. E.ON a Megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül díjbekérőt állít ki. A fizetés esedékessége a díjbekérő kiállításától számított 15 nap. Az előlegbefizetést követően az E.ON legkésőbb az előleg beérkezését követő 5 munkanapon belül előlegszámlát állít ki az ügyfél részére. A díjbekérő és a számla kiállítása, valamint kézbesítése elektronikus úton, a Megrendelés során megadott e-mail címre történik. A számla kiegyenlítésének módja banki átutalás. Az előlegszámla a teljes összeg 50%-a. Az előleg megfizetése feltétele a telepítés megkezdésének. A megrendelt termék telepítése az előleg befizetésétől és Megrendelővel történt időpontegyeztetéstől számított 45 napon belül, telefonon előre egyeztetett időpontban történik. A beszerelést követően az E.ON számlát állít ki a teljesítésről. A számla végösszegéből levonásra kerül a befizetett előleg összege. Részletfizetés esetén a Szerződés szerint a fennmaradó összeget Megrendelő 6 havi bontásban, egyenlő összegekben köteles megfizetni a Megrendelés visszaigazolásában meghatározott határidőkben. A számla esedékessége a kiállítástól számított 15. nap. A számla kiállítása és kézbesítése elektronikus úton, a Megrendelés során megadott e-mail címre történik. A számla kiegyenlítésének módja banki átutalás.

     • 1.6. A szolgáltatás területi elérhetősége

   Az E.ON Komfort Klíma szolgáltatása kizárólag Magyarország területén érhető el.   2. számú melléklet

   OTTHONTÖLTÉS SZOLGÁLTATÁS


   1. Telepítési feltételek

   1.1. Amennyiben Felek eltérően nem állapodnak meg, E.ON a telepítési időpont egyeztetéstől számítottan 60 napos teljesítési határidőt vállal, ha a telepítés egyeztetésének időpontjában minden a Megrendelés teljesítéséhez szükséges körülmény adott, rendelkezésre áll. A 60 napos határidő számítása onnantól kezdődik, hogy minden a Megrendelés megvalósításhoz szükséges körülmény előállt. E.ON-nak fel nem róható okból a teljesítés nem folytatható, így különösen:

       • az az időtartam, amely alatt jogi vagy műszaki akadálya van a teljesítésnek,
       • az az időtartam, mely alatt a Megrendelő által megrendelt E-Töltők és egyéb eszközök az E.ON szerződött beszállítója („Gyártó”) által leszállításra kerülnek E.ON részére
       • harmadik fél nyilatkozatának a beszerzéséhez szükséges időtartam, vagy eljárásnak lefolytatásához szükséges időtartam,
       • biztonságos munkavégzést akadályozó időjárási körülmények fennállása,
       • az az időtartam, amíg a Megrendelő a munkavégzés lehetőségét nem biztosítja, vagy a Megrendelés teljesítéséhez szükséges információkat nem adja át,
       • az az időtartam, amíg Megrendelő nem biztosítja a teljesítéshez szükségesfeltételeket (például internetkapcsolatot, villamos energiát, stb)A Megrendelő feladata és felelőssége, hogy a Telepítési helyre vonatkozóan a kereskedelmi és hálózati használati szerződések a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és végrehajtására kiadott 273/2007. Kormányrendeletnek megfelelően kerüljenek megkötésre. Ha szükséges, Megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az E-töltő(k) villamosenergia hálózathoz történő csatlakozása(i) szabályszerűen kiépítésre kerüljenek. Ha Megrendelő saját döntése alapján külön POD (Csatlakozási pont) kiépítését, illetve teljesítmény bővítést igényel, ezek elvégzése nem E.ON, hanem a területileg illetékes villamosenergia hálózati elosztói engedélyes feladata, a kiépítési munkálatok teljesítési határidejére E.ON-nak nincs befolyása.
   1.2. Ha Megrendelő nem tulajdonosa az Telepítési helynek, úgy köteles az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását a telepítést megelőzően beszerezni az E-Töltő telepítéséhez, és elküldeni annak másolatát az otthonoltes@eon.hu e-mail címre vagy megadott postacímre. A tulajdonosi hozzájárulás valós tartalmáért, valamint ettől eltérő (valótlan / hamisított / hamis) hozzájárulási tartalomból származó következményekért a felelősség a Megrendelőt terheli.

   1.3. Megrendelő köteles biztosítani E.ON számára a Megrendelés során Szállítási címként megjelölt Telepítési helyen való telepítés és kapcsolódó munkák elvégzéséhez szükséges feltételeket, különös tekintettel a munkaterületen a munkavégzéshez szükséges körülmények biztosítására és a munkaterülethez szükséges hozzáférésre. Megrendelő köteles megadni az E.ON-nak minden, a helyszínen történő munkavégzést befolyásoló információt. E.ON köteles betartani a munkavédelmi előírásokat, valamint köteles megismerni és betartani a munkavégzési, vagyon-, és tűzvédelmi előírásokat.

   1.4. Amennyiben a Telepítési hely a munkaterület átadás-átvételére az egyeztetett időpontban vagy azt követően E.ON munkavégzése alatt munkavégzésre alkalmatlan, vagy a Megrendelő nem biztosítja azt, vagy a Megrendelő által megrendelt telepítési csomag Külön Díjas szolgáltatással kiegészítve sem elégséges a megrendelt Berendezés megfelelő telepítéséhez a helyszín adottságai következtében, minek következtében a Telepítési hely alkalmatlan a munkálatok elvégzésére, E.ON nem köteles a munkálatokat megkezdeni. Ha E.ON vagy E.ON képviselője nem tudja átvenni a munkaterületet, mert az nem alkalmas a munkavégzésre, akkor Felek ennek tényét rögzítik a Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben, és E.ON jogosult Megrendelő felé a kiszállás díját, de legfeljebb 20.000 Ft+Áfa összeget kiszámlázni. Ha Megrendelő E.ON felszólítását követően sem állítja helyre vagy alakítja át a Telepítési helyet olyan módon, hogy alkalmas legyen a munkálatok elvégzésére, a Szerződés Megrendelő hibájából lehetetlenül.

   1.5. E.ON a vállalt kiépítési és üzembehelyezési munkálatokat abban az esetben tudja elvégezni, ha Megrendelő a kivitelezéshez alkalmas állapotban adja át a Telepítési helyet. Ennek megtörténtét Felek a Munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzítik.

   1.6. E.ON elvégezi az utólag megrendelt munkát is, amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). Az utólag megrendelt munkák teljesítése okán felmerült többletköltségeket Megrendelő viseli és E.ON jogosult Megrendelő felé kiszámlázni. Mindennemű, az eredetitől eltérő teljesítés (beleértve a pótmunkát is) csak Megrendelő vagy képviselőjének előzetes írásbeli nyilatkozata alapján végezhető el. Ennek hiányában az E.ON a saját kockázatára és felelősségére teljesíthet a jóváhagyott tartalomtól eltérően.

   1.7. Ha a munkavégzés során jelentős zajhatással kell számolni, az E.ON köteles meghatározni a vonatkozó előírások betartásának módját, ellenőrzését. Megrendelő a helyi korlátozásokról, rendeletekről köteles tájékoztatást adni E.ON-nak, ezek hiányában E.ON nem vonható felelősségre azok megsértéséért.

   1.8. E.ON köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradékanyagok és hulladékok:

       • helyszínről való rendeltetésszerű elszállításáról,
       • további kezeléséről,
       • egyéb hulladéktermelői jogszabályi kötelezettségek teljesítéséről, úgymint: felhasznált anyagok - keletkező hulladékok nyilvántartása, hatósági adatszolgáltatásra.

   1.9. Berendezés telepítésekor az E.ON a Telepítési helyet kímélve köteles eljárni. Az E.ON nem köteles a kivitelezés és üzembe helyezés során elkerülhetetlenül keletkező apró állagromlások (pl. burkolatleválás fúrásnál, vagy cső elhelyezésénél) kijavítására.

   1.10. E-töltőberendezés kommunikációjához internet elérhetőség és előfizetés szükséges, mely jelen szerződéses ajánlatnak nem része, Megrendelő kötelessége az internetelérhetőség biztosítása, előfizetés megkötése.


   2. E.ON által nyújtott sztenderd telepítési csomag maximális műszaki tartalma

   2.1. Megrendelő által kiválasztott Berendezéshez tartozó Szolgáltatási csomag tatalma:

       • Megrendelő által választott E-töltő berendezés
       • Kiszállás, szerelés és beüzemelés
       • Burkolatbontás és földmunka nélkül szükséges szerelési anyagok biztosítása maximum 10 méter vagy 20 méter vagy 30 méter nyomvonal kiépítéséig
       • Elektromos kábelek
       • Fehér, festhető kábelcsatorna
       • Hibaáram-védőkapcsoló (RCD Type A - 40A / 30mA)
       • Túláramvédelmi készülék
       • Falon kívüli elosztó szekrény
       • Mechanikai rögzítéshez szükséges szerelési anyagok
       • LAN/Ethernet kábel (opcionális)
       • Segédanyagok (sorkapocs, érvéghüvely, tipli csavar stb.)
       • Érintésvédelmi felülvizsgálat és jegyzőkönyv készítés
       • Telepítési jegyzőkönyv készítése
   A fenti műszaki tartalom teljeskörű, a sztenderd telepítés valamennyi kivitelezési munkálatát és díját tartalmazza minden további, a telepítéshez szükséges munka és szolgáltatás a jelen szerződés részét nem képezi, az esetlegesen külön megállapodás tárgya lehet, különösen ilyen a földmunka és egyéb más bontási/építési munkákat (pl. térkő felszedés, ásás, földkábel szakszerű előkészítése és megjelölése, festés, térkő visszarakás, elektromos betáphálózat bővítését és annak kiépítését, elektromos kiviteli terv készítést, vagy vezetékméretezést) és ezek ellenértékét. A sztenderd telepítés nem tartalmazza az elektromos betáplálást biztosító hálózat teljesítményének bővítését, annak ügyintézése és kiépítését. E.ON külön felhívja Megrendelő figyelmét arra, hogy az E-töltőberendezés kommunkációjához internet elérhetőség és előfizetés szükséges, mely jelen szerződéses ajánlatnak nem része. LAN kábel kiépítés esetén az eszköz otthoni hálózatba (router-ba/switch-be) történő bekötését a szolgáltatás nem tartalmazza (a Megrendelő feladata és informatikai fejlesztést/kivitelezést igényel).

   2.2. Külön Díj ellenében megrendelhető munkák
       1. 2.2.1. Ha 10 métert meghaladó burkolatbontást nem igénylő nyomvonal kiépítési munkálatokra is szükség van, úgy az 10 méter feletti, de a 15 méter nem meghaladó burkolatbontást nem igénylő nyomvonal kiépítése 2.835 Ft+ÁFA/méter felár ellenében pótmunkaként megrendelhető a telepítés során (kivéve földkábel fektetés!).
       2. 2.2.2. Ha 20 métert meghaladó burkolatbontást nem igénylő nyomvonal kiépítési munkálatokra is szükség van, úgy az 20 méter feletti, de a 25 méter nem meghaladó burkolatbontást nem igénylő nyomvonal kiépítése 2.835 Ft+ÁFA/méter felár ellenében pótmunkaként megrendelhető a telepítés során (kivéve földkábel fektetés!).
       3. 2.2.3. Ha 30 métert meghaladó burkolatbontást nem igénylő nyomvonal kiépítési munkálatokra is szükség van, úgy az 30 méter feletti, de a 35 méter nem meghaladó burkolatbontást nem igénylő nyomvonal kiépítése 2.835 Ft+ÁFA/méter felár ellenében pótmunkaként megrendelhető a telepítés során (kivéve földkábel fektetés!).

   3. Jótállás

   3.1. E.ON a Webshopon elérhető töltőkre 3 év jótállást vállal.

   4. Fizetési feltételek

   4.1. E.ON a megrendelésben meghatározott Berendezések és szolgáltatások díját Megrendelő részére, az E-Töltő(k) kiszállítását, telepítését és üzembe helyezését követően, a Telepítési jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírását követően jogosult kiszámlázni. A számla kézbesítésének módja: elektronikus úton az Ügyfél e-mail címére.A számla esedékessége a kiállítástól számított 15. nap. Fizetési mód: átutalás.

   4.2. A Vállalkozási díjat a Megrendelő egyösszegben fizeti meg E.ON részére.


    

   Korábban hatályos ÁSZF-ek (archívum):

   EON_Webshop_ASZF_2023_10.20.-24.02.29.
   EON_Webshop_ASZF_2023_03.31.-10.20.
   EON_Webshop_ASZF_2023_02.24.-03.31.
   EON_Webshop_ASZF_2022_11.28.-02.24.
   EON_Webshop_ASZF_2022_10.21.-11.28.
   EON_Webshop_ASZF_2022_08.25.-10.21.
   EON_Webshop_ASZF_2022_06.29.-08.25.
   EON_Webshop_ASZF_2022_03.08.-06.29